ASCO - www.tic.co.th • สามารถใช้งานกับด้านระบบห้อง Clean room ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
• ตัววาล์วออกแบบมาให้สามารถป้องกันน้ำ และฝุ่น
• ของไหลในระบบ : อากาศ, ก๊าซ
• อุณหภูมิของไหล : -10°c ถึง 60°c
• ซีล : NBR + PUR
• โครงสร้าง : อลูมิเนียม
• ความแตกต่างของความดันใช้งาน (Differential pressure) : 2 - 10 bar [1 bar = 100 kPa]
• ย่านอัตราการไหลที่ใช้งาน Flow (Qv at 6 bar): 1100 l/min (ANR)
• มาตรฐานการป้องกัน : IP 65
• แรงดันไฟฟ้ามารตรฐาน : DC (=) : 24V
: AC (~) : 24V,115V,230V / 50 Hz
"/>